Przemyków - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Zegar

Quiz Przemyków

Facebook

Buttony

Logowanie

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 182, wczoraj: 176
ogółem: 431 963

statystyki szczegółowe

Twoje IP

Kontakty

Statut

STATUT STOWARZYSZENIA PRZEMYKÓW 2013

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

1.Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Przemyków 2013, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

 

2.Siedzibą stowarzyszenia jest Przemyków. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem gminy Koszyce i województwa Małopolskiego.

 

3.Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

4.Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

 

5.Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 

6.Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

7.Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział II. Cele działania Stowarzyszenia

8. Celem Stowarzyszenia jest:

- rozwój kultury fizycznej,

- amatorskie uprawianie sportu

- propagowanie aktywnego stylu życia, czynnego wypoczynku,

- prowadzenie działalności sportowej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

- zapewnienie możliwie jak najlepszej infrastruktury sportowej do uprawiania sportu,

- promocja miejscowości Przemyków a także gminy Koszyce
 

9.Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a. Organizowanie ćwiczeń, gier, turniejów i innych rozgrywek sportowych o zasięgu lokalnym, wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym a także uczestnictwo w tych  rozgrywkach.
b. Zapewnienie kadry szkoleniowej dla nauki i doskonalenia gry w piłkę nożną, siatkówkę lub inne dyscypliny sportowe.
c. Zapewnienia sędziów, i podstawowej opieki zdrowotnej w czasie rozgrywanych turniejów.
d. Współdziałania z klubami sportowymi posiadającymi sekcje sportowe, wymiany doświadczeń organizacyjnych i szkoleniowych z tymi klubami.
e. Zarządzanie i dbanie o sprzęt i bazę sportową.
f. Pozyskiwanie środków dla realizacji działalności statutowej Klubu.                                        g. Prowadzenie swojej strony internetowej jako ośrodka informacji o działalności Stowarzyszenia                                                                                                                                   h. Pozyskiwanie dotacji unijnych                                                                                                   i. Opiniowanie projektów dotyczących budowy ośrodków sportowych oraz budowę i organizację obiektów sportowych                                                                                                            j. Podejmowanie działań promujących sportowców amatorów (zwłaszcza członków Stowarzyszenia), takich jak stworzenie im możliwości uczestnictwa w zawodach na terenie Polski i poza granicami kraju.                                                                                                                     k. Organizowanie szkoleń a także uczestniczenie w szkoleniach.                                                 l. Organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych i rekreacyjno-sportowych.                

 

10. Do realizacji celów programowych, Stowarzyszenie może zrzeszać się w związki stowarzyszeń kultury fizycznej oraz współdziałać z innymi stowarzyszeniami kultury fizycznej.
 

 

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

11. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie posiada członków:

a. zwyczajnych,

b. wspierających,

c. honorowych.

12.  Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. Nowych członków Stowarzyszenia obowiązuje składka członkowska w wysokości 100zł, aczkolwiek decyzją zarządu składka ta może zostać umorzona w szczególnych przypadkach.

13. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

14. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

15. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

16. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

b. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,

c. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

d. regularnego opłacania składek.

17. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

a. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

b. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

c. Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

18. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,

b. wykluczenia przez Zarząd:

- z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,

- z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

- ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

e. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna

 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

19.Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zgromadzenie Członków,

b. Zarząd,

c. Komisja Rewizyjna.

 

20.Kadencja władz:

a. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

b. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nieograniczoną ilość kadencji.

 

21.Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

 

22.Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

b. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 

23. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

 

24.Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

25.Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

 

26.Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b. uchwalanie zmian statutu,

c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia

d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

f. uchwalanie budżetu,

g. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

j. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

k. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

l. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

m. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

 

27.Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

 

28.Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.

 

29.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

 

30. Do kompetencji Zarządu należą:

a. realizacja celów Stowarzyszenia,

b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c. sporządzanie planów pracy i budżetu,

d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

g. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

h. przyjmowanie i skreślanie członków.

 

31. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia i w zakresie swej działalności nie podlega Zarządowi.

32.  Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

33. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrolowanie działalności Zarządu,

b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

d. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,

 

34. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

35.Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a. składki członkowskie,

b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,

c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty

d. środki, fundusze i wszelkiego typu projekty dostępne z Unii Europejskiej

36. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

37. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

38. Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

 

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

39. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

40. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

41. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Kalendarium

23

01-2019

środa

24

01-2019

czwartek

25

01-2019

piątek

26

01-2019

sobota

27

01-2019

niedziela

28

01-2019

pon.

29

01-2019

wtorek

Reklama

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.

Ostatnie spotkanie

Królewscy 4:8 Tank Chem Przemyków
2018-12-30, 17:00:00
    relacja »
oceny zawodników »

Wyniki

Ostatnia kolejka 9
Rafis 2:10 Rosiejów
Best Bruk 4:2 Pływalnia KOS
Wisła Opatowiec 12:7 Rachwałowice
Królewscy 5:2 Na Banii
Promil 3:2 Rolmet

Najbliższe spotkanie

Tank Chem PrzemykówBest Bruk
Tank Chem Przemyków   Best Bruk
2019-02-02, 19:50:00


Statystyki przedmeczowe »

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 10
Tank Chem Przemyków - Best Bruk
Pływalnia KOS - Rachwałowice
Rolmet - Rosiejów
Promil - Wisła Opatowiec
Królewscy - Rafis

Tabela ligowa

Inne rozgrywki
1. Promil 25 bz
2. Rosiejów 16 plus
3. Rolmet 16 minus
4. Tank Chem Przemyków 15 minus
5. Na Banii 14 minus
6. Wisła Opatowiec 14 bz
7. Best Bruk 13 bz
8. Pływalnia KOS 6 bz
9. Królewscy 6 plus
10. Rafis 6 minus
11. Rachwałowice 0 bz

Statystyki drużyny